Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 2017

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 79 năm 2017 công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Quyết định này hướng dẫn nội dung của Nghị định 32 năm 2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đồng thời thay thế Quyết định số 957 năm 2009 công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Định mức chi phí quản lý dự án là cơ sở xác định chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình. Chi phí quản lý dự án là các chi phí cần thiết để chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn thực hiện và kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác, sử dụng, nhưng không bao gồm chi phí để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư – PPP).

1

Chi phí quản lý dự án bao gồm: tiền lương của cán bộ quản lý dự án, tiền công của người lao động trả theo hợp đồng, các khoản phụ cấp nước, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, và các khoản trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân được hưởng lương theo dự án), ứng dụng khoa học công nghệ, thanh toán dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng phẩm, công tác phí, thuê mướn, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án, chi phí khác…

Chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được duyệt.

Chi phí quản lý dự án trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu (trường hợp dự án được quản lý theo các gói thầu) xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) của dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu.

Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án, thì chi phí quản lý dự án được xác định theo định mức và điều chỉnh hệ số k=0,8.

Nếu thuê tư vấn dự án thì chi phí được xác định dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc thống nhất giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn quản lý dự án và các chế độ, chính sách liên quan, nhưng chi phí này cộng với chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư không được vượt chi phí quản lý dự án xác định theo định mức công bố của Quyết định 79…

Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng sử dụng để xác định chi phí các công việc tư vấn trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, là cơ sở để xác định giá gói thầu tư vấn, bao gồm các khoản: chi phí chi trả cho chuyên gia trực tiếp tư vấn, chi phí quản lý của tổ chức tư vấn, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước.

Định mức chi phí tư vấn xác định theo loại công trình (quy định tại Khoản 2, Điều 5, Luật Xây dựng 2014), cấp công trình (theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng).

Riêng chi phí tư vấn của công trình quốc phòng, an ninh xác định theo định mức tư vấn của các loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp phát triển nông thôn tương ứng.

Chi phí tư vấn xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm công bố tại Quyết định 79 tương ứng với các quy mô chi phí: xây dựng, thiết bị hoặc cả xây dựng và thiết bị…

Ngoài ra, Quyết định 79 còn cụ thể việc hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật, hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thiết kế xây dựng các loại công trình.

Bài Viết Liên Quan